Пошук на сайті

Щороку студенти Університету імені Альфреда Нобеля за умови відмінного навчання та активної наукової і громадської роботи одержують:

5 стипендій Президентського фонду Л.Д. Кучми “Україна”;


• За програмою підтримки обдарованої молоді в Україні Президентський Фонд Україна присуджує іменні стипендії лише 6 Вишам в Україні серед яких і Університет імені Альфреда Нобеля.

• Щорічно студентам Університету імені Альфреда Нобеля вручається п’ять стипендій Благодійної Організації Президентського Фонду «Україна» . Засновником та Головою фонду є Президент України (1994-2005) Леонід Данилович Кучма.

• 2 стипендії міського голови;

• 2 стипендії вченої ради університету.

ПОЛОЖЕННЯ

про стипендії

УХВАЛЕНО
Рішенням вченої ради
Протокол № 7 від 20 грудня 2012 року

1. Призначення та сфера застосування

1.1. Положення (далі Положення) про стипендії – це нормативний документ, яким регламентується порядок призначення та рекомендації вченої ради щодо призначення іменних стипендій та стипендій вченої ради студентам Університету імені Альфреда Нобеля.

1.2. Цим Положенням керуються в своїй діяльності науково-педагогічний персонал та всі структурні підрозділи, які вносять рекомендації щодо кандидатур для призначення іменних стипендій та стипендій вченої ради та займаються оформленням відповідної документації.

1.3. Положення не є конфіденційним документом в межах університету.

2. Нормативні посилання

Код документу

Назва документу

ДСТУ ISO 9001-2009

Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO 9000-2007

Системи управління якістю. Основні положення та словник.

№ 1060-ХІІ

від 23 травня 1991 р.

Закон України “Про вищу освіту”

№161

від 2 червня 1993 р.

Наказ Міністерства освіти України “Про Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”

№882

від 12 липня 2004 р.

Постанова Кабінету Міністрів України

№744

від 28.10.1994 р.

Постанова Кабінету Міністрів України

№980

від 09.08.2001.

Постанова Кабінету Міністрів України

№165

від 05.03.2008 р.

Постанова Кабінету Міністрів України

Накази Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»

Рішення міського голови м. Дніпра

3. Терміни та визначення

СУЯ

- система управління якістю.

Університет

- Університет імені Альфреда Нобеля

Стипендії

- стипендії, за якими кандидатури рекомендує Вчена рада Університету імені Альфреда Нобеля.

4. Відповідальність та повноваження

4.1.Відповідальність за організацію розробки, внесення змін та актуалізацію даного положення несуть проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу і з науково-педагогічної роботи, гуманітарних питань та виховання.

4.2.Відповідальність за організацію погодження та затвердження даного положення несе завідувач загального відділу.

4.3.Відповідальність за реєстрацію та зберігання оригіналу, тиражування та видачу врахованих копій положення несе завідувач загального відділу.

5. Документація системи управління якістю

5.1. Загальні положення

5.1.1.Стипендія – грошова виплата, що надається протягом семестру чи на рік студентам Університету за умови відмінного навчання, участі у науково-дослідній роботі та громадської активності.

5.1.2.Студенти Університету можуть одержувати:

 • стипендію Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна»;
 • міського голови м. Дніпра;
 • стипендії вченої ради Університету;
 • інші стипендії.

5.2. Процедура подання рекомендацій щодо визначення кандидатури на призначення стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми та оформлення документів

5.2.1.Іменні стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» призначаються талановитим студентам Університету, що відмінно навчаються та проводять науково-дослідну роботу, за рішенням засновника означеної організації.

5.2.2.До розгляду щодо призначення іменних стипендій студентам Університету приймаються рекомендації на призначення п’яти стипендій на кожен поточний навчальний рік.

5.2.3.Кандидатури студентів Університету на призначення іменних стипендій Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» мають право висувати напрями підготовки, студенти яких у попередньому навчальному році стали лауреатами конкурсу, що проводить фонд, або зайняли перші місця в рейтингу напрямів підготовки.

5.2.4.Напрям підготовки подає до вченої ради Університету пакет документів, який повинен містити:
 • подання на призначення стипендії студенту з характеристикою його навчально-методичної роботи, участі у громадському житті навчального закладу або міста (додаток А);
 • копію залікової книжки за попередній семестр;
 • копію ідентифікаційного коду та паспорту (перша, друга сторінки та сторінка з пропискою).
5.2.5.Вчена рада розглядає подання напрямів підготовки і приймає рішення про рекомендацію щодо призначення іменних стипендій Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» на поточний навчальний рік студентам Університету.
5.2.6.Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу не пізніше першої декади червня формує пакет документів, який містить:
 • подання на призначення стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми „Україна”;
 • клопотання від керівництва університету із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові студента, напряму підготовки;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради про рекомендацію щодо призначення стипендії Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми „Україна” студентам Університету;
 • копію залікової книжки за попередній семестр;
 • копію ідентифікаційного коду та паспорту (перша, друга сторінки та сторінка з пропискою).
5.2.7. Пакет документів надсилається до Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми „Україна”.

5.2.8. Стипендії студентам Університету вручаються особисто засновником Благодійної організації Президентський фонд „Україна” Л.Д. Кучмою в Університеті.

5.3.Процедура подання рекомендацій щодо визначення кандидатури на призначення стипендії міського голови та оформлення документів

5.3.1.Іменні стипендії міської ради призначаються кращим студентам вищих навчальних закладів м. Дніпра згідно з рішенням міської ради від 21.03.07 р. № 7/11 «Про іменні стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста Дніпра».

5.3.2.До розгляду міська конкурсна комісія з призначення іменних стипендій міської ради приймає рекомендації щодо призначення двох стипендій на кожен семестр поточного навчального року студентам Університету.

5.3.3.Кандидатури студентів Університету на призначення іменних стипендій Дніпровської міської ради мають право висувати напрями підготовки, що зайняли перше та друге місця у рейтингу напрямів підготовки за попередній семестр в номінації «Навчальна діяльність студентів».

5.3.4.Напрям підготовки подає:

1) до вченої ради пакет документів, який повинен містити:

 • характеристики навчально-методичної роботи студента, його участі у громадському житті навчального закладу або міста (додаток Б);
 • витяг з протоколу зборів навчальної групи (додаток В);
 • копію залікової книжки за попередній семестр;
 • по 2 копії ідентифікаційного коду та паспорту (перша, друга сторінки та сторінка з пропискою).

2) студентської ради університету витяг з протоколу навчальної групи.

5.3.5.Студентська рада подає до вченої ради університету витяг з протоколу засідання стосовно рекомендації щодо призначення іменних стипендій Дніпровської міської ради студентам Університету.

5.3.6.Вчена рада розглядає подання напрямів підготовки та студентської ради Університету і приймає рішення про рекомендацію щодо призначення іменних стипендій Дніпровської міської ради на відповідний семестр поточного навчального року студентам Університету.

5.3.6.Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу у вказані міською радою строки формує пакет документів, який повинен містити:

 • клопотання від керівництва Університету на ім’я голови конкурсної комісії із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові студента, напряму підготовки і групи, контактного телефону;
 • витяг з протоколу засідання вченої ради про рекомендацію щодо призначення іменних стипендій Дніпровської міської ради на відповідний семестр поточного навчального року студентам Університету;
 • характеристики навчально-методичної роботи студента, його участі у громадському житті навчального закладу або міста;
 • клопотання ректора щодо призначення іменної стипендії міської ради студентам Університету;
 • протокол засідання студентської ради Університету;
 • витяг з протоколу зборів навчальної групи;
 • копію залікової книжки за попередній семестр;
 • по 2 копії ідентифікаційного коду та паспорту (перша, друга сторінки та сторінка з пропискою).

5.3.7.Пакет документів передається до Дніпровської міської ради.

5.3.8.Дніпра міська рада визначає дату вручення стипендії, яке відбувається у приміщенні ради.

5.4. Процедура призначення стипендії вченої ради Університету та оформлення документів

5.4.1.Стипендії Вченої ради університету призначаються як особлива відзнака студентів для заохочення їх до самовдосконалення й саморозвитку, активної навчальної позиції, що впливає на зростання престижу та іміджу Університету.

5.4.2.Вчена рада призначає дві стипендії на кожен семестр поточного навчального року студентам Університету, які навчаються за денною формою, мають високі успіхи у навчальній діяльності, науково-дослідній та громадській діяльності.

5.4.3.Рекомендації щодо призначення стипендій надає вченій раді стипендіальна комісія, до складу якої входять: голова комісії – перший проректор з науково-педагогічної роботи; члени комісії: проректори з науково-педагогічної роботи; головний бухгалтер; керівники напрямів підготовки, голова Студентської ради університету, секретар комісії – завідувач сектору з виховання.

5.4.4.Розмір стипендії, яку призначає Вчена рада студентам Університету, встановлюється ректором.

5.4.5.Вимоги до претендента:

 • є студентом 2-4 курсів;
 • має найвищий середній бал успішності за результатами поточної екзаменаційної сесії за умови відмінних оцінок за дві попередні сесії.

5.4.6.Порядок та терміни призначення стипендії:

5.4.6.1.Розрахунок середнього балу успішності передбачає врахування балів, отриманих на екзаменах, заліках, за курсові роботи, проходження практики, тобто, за всі види навчальної діяльності.

5.4.6.2.Після закінчення поточного семестру на напрямах підготовки розраховують середній бал успішності студентів та подають до конкурсної комісії Університету кандидатури на призначення стипендій, середній бал яких становить не менше 98, 0.

Напрями підготовки мають право висувати двох претендентів на стипендії Вченої ради.

5.4.6.3.До стипендіальної комісії Університету не пізніше ніж за тиждень після закінчення семестру напрям підготовки подає такі документи: витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії напряму підготовки, подання з характеристикою кандидатури студента, середній бал успішності студента та витяг з протоколу засідання навчальної групи, показники наукової діяльності студента: наявність публікацій у наукових збірниках; перемога в міжнародних олімпіадах; участь у міжнародних конференціях (за наявності тез доповідей).

5.4.6.4.Стипендіальна комісія Університету розглядає кандидатури напрямів підготовки та готує рекомендації для вченої ради Університету.

5.4.6.5.У випадку, коли у декількох студентів середній бал успішності співпадає, до нього додається показники наукової діяльності студента.

5.4.6.6.У разі, коли студент має право на призначення кількох стипендій, виплачується одна – найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

5.4.6.7.Вчена рада Університету розглядає кандидатури, подані стипендіальною комісією та приймає рішення щодо її призначення.

5.4.6.8.Рішення Вченої ради Університету затверджує ректор своїм наказом.


Крім того Університет сприяє отриманню студентами додаткових стипендій на навчання, зокрема

Стипендії німецької служби академічних обмінів


Описание: DAAD

Стипендіальні програми для України


Пропозиції від Центру європейських проєктів

Описание: EPC

Наша сторінка

Пропозиції

Міжнародна мобільність

ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"

вул. Січеславська Набережна, 18 / Дніпро / Україна 0-800-75-51-57 || +380(98) 7-0000-47 || +380(95) 7-0000-47 || +380(63) 7-0000-47 ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ abit@duan.edu.ua